YURT İÇİ - GEZİ - REZERVASYON - PAKET - TUR - KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme Cumhuriyet Cad. No167 /A Harbiye İstanbul adresinde bulunan VIP Turizm Pirinçcioğlu Tic. A.Ş ile sözleşmeye ek olarak verilen tur kayıt formunda adı,soyadı,telefonu ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olunmuştur.
İş bu sözleşmede,  VIP Turizm Pirinçcioğlu A.Ş bundan sonra SEYAHAT ACENTESİ , tur kayıt formunu imzalayan kişi ise TÜKETİCİ olarak anılacaktır.

l- ÖDEMELER
1-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda toplam gezi bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II - İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER
1- Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra misafir tarafından kısmen ya da tamamen iptal edilmesi durumunda ..../.... 2015 tarihi itibariyle %100 iptal cezası uygulanacaktır.

2- Misafir rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal- değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %100’ünü, cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Seyahat Acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4-Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebi ile doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

5-MÜCBİR SEBEPLER : Doğal afetler, genel grev, terör, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali  gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.Yolcunun veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya vefatları da mücbir sebeptir.

9-Satışlar nakit veya havale olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanmış bankası ile muhataptır, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerli olup, bu nedenle seyahat acentesi sorumlu değildir.

 

III-GENEL HÜKÜMLER

 1. Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 1 çanta hakkı vardır. Çanta ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
 2. Taahhüt edilen tur programı kapsamında alınan bedel rehber ücretini de kapsamaktadır.
 3. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesi'nin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.
 4. Tüketiciye ait bagajların kaybı veya hasarı durumunda, Seyahat Acentesi personelinin AĞIR KUSURUNDAN doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ye manevi tazminatı olarak Seyahat Acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat Acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
 5. Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, yüksek tirajlı bir gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak ta yapılabilir. Bu durumda bildirim yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır
 6. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat Acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
 7. Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, Tüketici turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.
 8. Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında aktolunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuştur. Tüketici, tesise ait tüm konaklama detaylarına ilişkin; broşür-web sitesi-satış yazılım programı vb. gibi kaynaklardan bilgilendirilmiştir ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.
 9. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler, ve Seyahat Acentesı'nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde,   Seyahat Acetesi'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar neden ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bu sözleşmenin bir nüshasının sözleşmeye konu geziye katılacak/katılan kişiler adına düzenlenmesi ve sözleşme yapmaya görevlendirilen tüketiciye yazılı bir nüshasının verilmesiyle yasal yükümlülükler yerine getirilmiş sayılır.
 10. Seyahat Acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesi'nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmekte ve peşinen kabul etmektedirler. Bu nedenle Seyahat Acentesi tüketiciye karşı asli fail gibi sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar müşterisine karşı sorumlu olacaktır.
 11. Tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile acentadan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.
 12. Seyahat Acentesi, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu haller ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.
 13. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY. 2634 SY., IATA, IHA..UFTAA Konvansiyon hükümleri,Sivil havacılık kanunu,BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük.yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle nin Türkiye'de tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden ve taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir. HİZMET KUSURU ŞİKÂYETLERİ:Ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması halinde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir. HİZMET GARANTİSİ:Yeterli katılım

 

olması ve mücbir sebeplerin olmaması durumunda acente, gezi hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Seyahat Acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müşteriye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
14- Çocuğumun gezi esnasında çekilen fotoğraflarının Art Travel Kids Club tarafından sosyal medyada kullanılmasına onay veriyorum.
15-Çocuğumun yasal velisi olarak tur programına katılmasına onay veriyorum.